മലയാളം English தமிழ் ಕನ್ನಡ తెలుగు

മേൽവിലാസം


വിജയൻ ഇ. കെ.
(മഠാധിപതി)

ഇ. കെ. വിജയൻ സ്വാമിയുടെ ഫോണ്‍ നമ്പർ : 9846885555
വിലാസം :
ഇ. കെ. വിജയൻ സ്വാമി, എരണേഴത്ത് മംഗലത്ത് മഠം
ശ്രീ വിഷ്ണുമായ ചാത്തൻ ദേവി ക്ഷേത്രo
പി. ഒ. കിഴക്കുമുറി, പെരിങ്ങോട്ടുകര, തൃശൂർ - 680571
ഫോണ്‍ : 0487-2272837

എരണേഴത്ത് മംഗലത്ത് മഠം

തൃശൂർ ശക്തൻസ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് കാഞ്ഞാണി അന്തിക്കാട് വഴി തൃപ്രയാറിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സിൽ അവണേങ്ങാട് പടിക്കൽ ഇറങ്ങി അല്പം മുന്നോട്ടു നടന്നാൽ എരണേഴത്ത് മംഗലത്ത് മഠം വിഷ്ണുമായ ചാത്തൻ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്താൻ കഴിയും.

Navigate to "Eranezhath Mangalath Madam"